marți, 25 mai 2010

Tratat practic de psihocriminalistica - Autori si adevaruri necunoscute

Autor: Neculai Spirea Zamfirescu
Descriere:
Un adevăr de necontestat este că reuşita nu o datorez numai propriilor mele străduinţi, ci şi nepreţuitului concurs al eminenţilor reprezentanţi ai şcolii române de poliţie ştiinţifică.
Singura satisfacţie ar fi ca această lucrare să-şi atingă scopul urmărit prin munca ce am închinat-o ei, dăruind un spirit inovativ psihocriminalistului care în faţa unei situaţii să făurească teoreme şi să rezolve ecuaţii.
http://www.universuljuridic.ro/Neculai-Spirea-Zamfirescu/Tratat-practic-de-psihocriminalistica.html

CUPRINS

PARTEA I – STRATEGIA PROBEI FAVORABILE

Cap. I – ADUNAREA  PROBELOR DE  VINOVĂŢIE ÎN CAZ CÂND ELE EXISTĂ ..........
Drept natural / drept raţional .............................................................................................................
Consideratii practice privind aplicarea normelor dreptului natural .....................................................
Testis unus, testis nullus .......................................................................................................
Non ex regula ius summatur, sed ex iure quod ex regula  fiat .............................................
In dubio pro reo ...................................................................................................................
Nemo dat quod non habet ......................................................................................................
Neminem laedit qui suo iure utitur .........................................................................................
Nemo ex suo delicto meliorem suam Conditionem facere potest .........................................
Bona fide ................................................................................................................................
            Juris et de jure .......................................................................................................................

Cap. II – CONSIDERATII PRACTICE PRIVIND STRATEGIA INTERPRETARII CONŢINUTULUI DOCUMENTELOR .......................................................................................
Interpretarea conţinutului testamentului, a actelor şi împrejurărilor exterioare
sub raportul intenţiei testatorului .......................................................................................................
Contribuţia la consolidarea familiei prin conservarea bunurilor moştenite ......................................
Examinarea intrinsecă  şi interpretarea logico juridică a  conţinutului documentelor ........................
Infracţiune autonomă ...........................................................................................................................
Aprecierea temeiniciei / netemeiniciei faptelor ...................................................................................
Raportarea actelor şi faptelor la principiile sistemului dreptului .......................................................
Raportarea conţinutului actelor de urmprire penală la principiile dreptului procesual penal ..............
Precizări privind constituţionalitatea  art.198 C. pr. pen. ..................................................................
Examinarea intrinsecă a aspectelor privind abaterile judiciare ..........................................................
Denaturarea  înţelesului unor clauze clare şi neîndoielnice .................................................................
Circumstanţierea factorului intenţional în raport cu depoziţia ...........................................................

Cap. III – RECONSTRUCŢIA SCENEI UNUI EVENIMENT PRIN INTERPRETARE FENOMENOLOGICĂ A URMELOR ..........................................................................................
Coeficienţi matematici necorespunzători situaţiei de fapt ..................................................................
Verificarea existenţei erorilor, necunoscutelor ori orientărilor subiective .........................................
Verificarea ipotezei acuzarii ..............................................................................................................
Verificarea şi extrapolarea concluziilor de probabilitate .....................................................................
Verificarea ipotezei prin interpretare fenomenologica a urmelor .....................................................
Observarea datelor evenimentul rutier ...............................................................................................
Poziţionarea ocupanţilor autoturismului ..............................................................................................
Cap. IV – CERCETAREA GRAFOSCOPICĂ A DOCUMENTELOR ......................................
Raportarea concluziilor expertale la argumentele şi demonstraţiile conţinutului ................................
Precizarea elementelor de identificare a semnaturii/semnaturilor ......................................................
Verificarea existenţei unor eventuale erori, necunoscute ori orientări subiective.............................
Examinarea intrinsecă a elementelor de fapt  ....................................................................................
Raportul grafoscopic dintre semnăturile în litigiu .............................................................................

Cap. V – TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN IDENTIFICAREA  BIOCRIMINALISTICĂ ...............
Transferul indirect al urmelor ce conţin ADN ...................................................................................


PARTEA A II-A – STRATEGIA DESCOPERIRII
AUTORILOR NECUNOSCUŢI


Cap. VI – BAZELE PSIHOCRIMINALISTICII. ŞCOALA ROMÂNEASCĂ
DE POLIŢIE ŞTIINŢIFICĂ. DR.CONSTANTIN ŢURAI ...........................................................
Acţiunea  infracţională  /  structură şi caracteristici .............................................................................
Ordinea acţiunii infracţionale .............................................................................................................
Metoda în psihocriminalistică .............................................................................................................
Etapele metodei – discurs schematic .................................................................................................
Redimensionarea cercetării la faţa locului ..........................................................................................

Cap. VII –  ENUNŢUL IPOTETIC ................................................................................................
Inducţia ipotezei ..................................................................................................................................
Consideraţii teoretice .........................................................................................................................
Nivelurile de aplicare şi rezultat ale enunţurilor ipotetice ...................................................................
Criteriile şi cerinţele ce stau la baza elaborării versiunilor ...............................................................
Clasificarea versiunilor ........................................................................................................................
Conţinutul versiunilor de urmărire penală ...........................................................................................
Reguli generale privind verificarea versiunilor ...................................................................................
Ipoteza de lucru ..................................................................................................................................
Modelul ipotetico-deductiv .................................................................................................................
Trinomul individualităţii ipotetice ....................................................................................................
Imaginea psihocriminalistică .............................................................................................................
„Frumosul divin în opera lui Dostoievski” ........................................................................................
„Părinţi şi copii” – Turgheniev ..........................................................................................................
Moartea căprioarei”  / Nicolae Labiş ................................................................................................
Mistreţul cu colţi de argint / Stefan Augustin Doinaş ..........................................................................
Exerciţiu practic .................................................................................................................................
Coroborarea datelor ............................................................................................................................
Cap. VIII – CRIMINALISTICA ŞI TEHNICA CRIMINALĂ.
CONCEPTUL ŢURAI .....................................................................................................................
In memoriam dr.Constantin Ţurai .....................................................................................................
Posibilă definire a criminalisticii .......................................................................................................
Principiile descoperirii prin identificarea lui modus operandi ...........................................................
Modus operandi – trecut, prezent şi perspectivă .................................................................................
Demers criminologic privind făptuitorul profesionist .........................................................................
Grupe ale modului de operare ...........................................................................................................
Elementele acţiunii infracţionale .......................................................................................................
Demers practic privind sesizarea şi notificarea elementelor acţiunii infracţionale ............................
Particularităţile modului de operare ...................................................................................................
Raportul dintre dinamica motivaţiei şi punctul caracteristic ..............................................................
Intenţionalitatea dinamică ..................................................................................................................
Mecanisme operaţionale şi terminologie în psihanaliză  ...................................................................
Pluralitatea modului de operare în cadrul sistemelor infracţionale ...................................................
Consideraţiuni psihologice asupra sistemelor criminale .....................................................................

Cap. IX – ORGANIZAREA UNEI POLIŢII CRIMINALE
CONFORM PRINCIPIILOR CRIMINALISTICEI ..................................................................
Demers – teoretico – practic pentru tehnica poliţienească .................................................................
Raport de specialitate privind elementele acţiunii infracţionale. Cauza „Berca” ...............................

PARTEA a III-a – OPERAŢIUNI EXPERTALE
PSIHOCRIMINALISTICE

Cap. X – INTRODUCERE ÎN PROFILING ................................................................................
Sistemul expertizelor criminalistice ...................................................................................................
Examinarea modului de operare .........................................................................................................

Cap. XI – TIPOLOGII CRIMINALE  ...........................................................................................
Tipologia violatorului in serie ............................................................................................................
Tipologia violurilor gerontofili ............................................................................................................
Tipologia violatorului  criminal ..........................................................................................................
Tipologia criminalului spontan ..........................................................................................................
Tipologia criminalului la comandă ....................................................................................................

PARTEA a IV-a – TEHNICI ŞI METODE INVESTIGATIVE

Realizarea schiţei portretului vorbit ....................................................................................................
Examinarea comportamentului simulat ..............................................................................................
Tehnicile de control al comportamentului simulat ..............................................................................
Examinarea  grafologică ....................................................................................................................
Schiţa grafologică ..........................................................................................................................................................................
Examinarea mărturiei ...........................................................................................................................
Examinarea fenomenologică  a urmelor ............................................................................................
Examinarea semantică a interceptării şi înregistrării audio sau video ...............................................
Examinarea privind factorii scrierii ....................................................................................................
Examinarea conţinutului de idei al scrierii .........................................................................................

PARTEA a V-a – INVESTIGAREA  SUSPECTULUI

Noţiunea de suspect ...........................................................................................................................
Teoria  alibiului  ................................................................................................................................
Acţiunea infracţională cu latura obiectivă prezumată .........................................................................
Teoria asumării acţiunii infracţionale .................................................................................................
Victimologia ca ştiinţă ......................................................................................................................

Anexe: REVISTA ROMANA DE PSIHOCRIMINALISTICA
- ANUARUL 2009 ..............................................................................................................................
Criminal profiling: The Romanian experience – Profile analysis
of crimes committed by Rroma ..........................................................................................................
Le sette distruttive come problema della patologia della vita sociale in Polonia.
La problematica metodologico-criminalistica. ..................................................................................
Criminological profile of Rroma offenders indicted for commiting property crimes
and crimes with violence ....................................................................................................................
Le teorie criminologiche della etiologia dei comportamenti criminali e la loro genesi .....................
True and false in testimony i.e. Evaluation of witness credibility
in Polish procedure practice ................................................................................................................
Personality prerequisites and professional competencies of a profiling expert .................................
Criminalistic regulations, principles and fundamentals ....................................................................
La tensione e la grafologia ..................................................................................................................
Dysgraphia in handwriting. the scope of identification. ...................................................................

BIBLIOGRAFIE .............................................................................................................................7
31
34
34
38
41
46
49
52
57
61


70

70
73
74
76
86
89
92
95
97
99
102


105
108
113
117
118
121
125
129
133
133
136
137
139
145

149
153158
160
166
167
168
169

170
170
172
174
176
177
179
180
181
183
186
189
193
196
197
200
202
203

208
208
209
212
220
222
227
232
238
242
250
254
256
261
279


283
292
296
300
308
313

337
338
345
349
353
355358
366
370
374
381
383
387
389
391
393394
396
400
427
430


438

438

449

456
464

474
482
487
494


501

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu